พระรัตนตรัย เป็นเพียงชี้ทางแห่งความดีให้เท่านั้น เราไม่ประกอบกรรมดี ด้วยตัวของเราเองแล้ว จะไปสวดมนต์อ้อนวอน หรือบูชาท่านด้วยอามิสที่มีค่าเพียงใด ท่านก็ไม่อาจเป็นที่พึ่งของเราได้ เพียงแต่นับถือ แต่ไม่ปฏิบัติ จะได้อะไรหรือ”

—  หลวงพ่อจรัญ จิตธมฺโม–