ปาปานิ ปริวชฺชเย
พึงละเว้นบาปทั้งหลาย

พึ่งละจากบาป

ในศาสนาพุทธ บาป หมายถึง ความชั่วร้าย ได้แก่ อกุศลกรรมทั้งหลาย

ทางแห่งอกุศลกรรม เรียกว่าอกุศลกรรมบรรถ มี 10 ประการ ได้แก่ แบ่งเป็น กายกรรม 3 วจีกรรม 4 และมโนกรรม 3 ดังนี้

 • กายกรรม
  – ปาณาติบาต หมายถึง การฆ่า
  – อทินนาทาน หมายถึง การเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้
  – กาเมสุมิจฉาจาร หมายถึง การประพฤติผิดในกาม
 • วจีกรรม
  – มุสาวาท หมายถึง คำโกหก
  – ปิสุณาวาจา หมายถึง คำส่อเสียด
  – ผรุสวาจา หมายถึง คำหยาบ
  – สัมผัปปลาปะ หมายถึง คำพูดเพ้อเจ้อ
 • มโนกรรม
  – อภิชฌา หมายถึง การเพ่งเล็งอยากได้ของเขา
  – พยาบาท หมายถึง การคิดร้ายผู้อื่น
  – มิจฉาทิฏฐิ หมายถึง ความเห็นผิด

  เมื่อได้กระทำกรรมใดกรรมหนึ่งใน 10 อกุศลกรรมบรรถแล้วจึงถูกจัดว่าเป็นบาป

Comments

comments