“ชนเหล่าใดปลูกสวน ปลูกป่า สร้างสะพาน

จัดที่บริการน้ำดื่มและบึงบ่อสาธารณะให้ที่พักอาศัย

บุญของชนเหล่านั้นย่อมเจริญงอกงามทั้งคืนทั้งวันตลอดเวลา

ชนเหล่านั้นผู้ตั้งอยู่ในธรรมถึงพร้อมด้วยศีลเป็นผู้เดินทางสวรรค์”

 

 

Comments

comments