02

มะเร็งร้าย

คือ

มะเร็งจากอารมณ์ของเราเอง

มะเร็งร้าย

คือ

เซลล์ที่ร่างกายเราสร้างขึ้นเอง

เซลล์เปลี่ยนเป็นมะเร็ง

เพราะอารมณ์ร้ายเกิดจากตัวเราเอง…