๑ ภาพเล่าเรื่อง วันนี้ขอเสนอ …. “มีสติอย่าเผลอ”

อย่าเผลอมีสติรู้ทัน ปัญญารู้เท่า ชีวติไม่เศร้า

มีสติรู้ทัน

ปัญญารู้เท่า

ชีวิตไม่เศร้า

ภาพถ่ายจากวัดชลประทานรังสฤษดิ์ กรุงเทพ

สติ แปลว่า ความระลึกได้ ความนึกขึ้นได้ ความไม่เผลอ ฉุกคิดขึ้นได้

สติรู้ทัน จึงหมายถึง อาการที่จิตนึกถึงสิ่งที่จะทำจะพูดได้ นึกถึงสิ่งที่ทำคำที่พูดไว้แล้วได้ เป็นอาการที่จิตไม่หลงลืม ระงับยับยั้งใจได้ ไม่ให้เลินเล่อพลั้งเผลอ

ฟังธรรม….”มีสติอย่าเผลอ” โดยพระครูกาญจนธรรมานุรักษ์

Comments

comments