ลักษณะคนน่ารัก ๙ ประการตามหลักพระพุทธศาสนา

๑.ไม่เป็นคนอวดดี

๒.ไม่เป็นคนพูดมากจนน่าเบื่อ

๓.เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน

๔.รู้จักผ่อนสั้นยาว

๕.พูดจาอ่อนหวาน

๖.เป็นคนเสียสละไม่เอาเปรียบผู้อื่น

๗.เป็นคนกตัญญูกตเวที

๘.ไม่มีนิสัยอิจฉาริษยาคนอื่น

๙.สุขุมรอบคอบ ไม่ยกตนข่มท่าน

S__19726341