การฟังธรรมที่ถูกต้อง

หลายท่านอาจเข้าใจผิดว่า ต้องนั่งหลับตา ทำสมาธิเท่านั้น จึงจะบรรลุธรรม  แต่หากวิธีให้ถึงความหลุดพ้นนั้น พระโอษฐของพระศาสดา ได้กล่าวไว้ว่า มี 5 เส้นทาง คือ

  1. การฟังธรรม (ที่ถูกต้อง)
  2. การแสดงธรรม (ที่ถูกต้อง)
  3. การท่องบ่นซึ่งธรรม (ที่ถูกต้อง)
  4. การตรึกตรองธรรม (ที่ถูกต้อง)
  5. สมาธินิมิตร

ซึ่งมีเขียนไว้ในพระสูตรค่ะ

Comments

comments