คนและสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปต่าง ๆ นานา
ทุกข์ก็มี สุขก็มี ดีก็มี ชั่วก็มี
มิได้เกิดแต่ผู้ใดอื่น มิได้เกิดแต่อะไรอื่น
มิใช่เกิดแต่เหตุใดทั้งนั้น
นอกจากกรรมที่ตนได้กระทำแล้วเองนั้น….

-สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก-

Comments

comments