คนฉลาดทำเคราะห์ให้เป็นโอกาส
แต่คนประมาททำโอกาศให้เป็นเคราะห์
#ทัวร์วัดไทยได้ธรรม
#สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
#หลักธรรมะ

คนฉลาดทำเคราะห์ให้เป็นโอกาส
แต่คนประมาททำโอกาสให้เป็นเคราะห์
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

Comments

comments