สัจจะ พูดความจริง (Truth)
ความซื่อสัตย์สุจริต (Honesty)
ความระลึกในหน้าที่ (Sense of Duty)
ความอดกลั้น (Patience)
ความเป็นธรรม (Fair Play)
ความเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Consideration for Others)
เมตตาธรรม (Kindness)