สิ่งที่ดีที่สุด
ที่มนุษย์ควรจะได้รับ
สิ่งนั้นคือ….จิตใจ…ที่สูง…ที่สะอาด…ที่สว่าง…ที่สงบ…
เบียดเบียนตนเองก็ไม่ได้
เบียดเบียนผู้อื่นก็ไม่ได้
และเป็นจิตใจชนิดที่มีความทุกข์ไม่เป็น

—พุทธทาสภิกขุ—