4

อย่าพยายามทำคนอื่นให้เหมือนใจเรา

เพราะเราก็ทำให้เหมือนใจคนอื่นไม่ได้

จงอย่าคาดหวังกับคนอื่น

เพราะเราเองก็ทำตามที่คนอื่นคาดหวังกับเราไม่ได้

หากเราต้องการให้คนอื่นทำอย่างไรกับเรา

เราควรเริ่มที่จะทำอย่างนั้นให้กับคนอื่นก่อน