อย่าหลงกับร้อนให้มีอารมณ์

ออกจากเนื้อเรื่องให้ได้ก่อน
อย่าหลงร้อนจะมีอารมณ์กับร้อน….