หากไม่ชอบใคร ก็อย่าเหมาว่า…
“ผิด” หรือ “เลว”
—พุทธทาสภิกขุ—

 

Comments

comments