อุปกิเลส คือ โทษเครื่องเศร้าหมอง สิ่งที่ทำให้จิตเศร้าหมอง ขุ่มมัวรับคุณธรรมได้ยาก