สิ่งใดมีความเกิดเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดา
เราจึงต้องพลัดพราก จากของรักของชอบใจทั้งสิ้น