เคล็ดลับความสุข
คือ รู้จักปลง รู้จักปลด
รู้จักปล่อยวาง
รู้จักไม่ยึดมั่นถือมั่น
มันจึงจะทำให้มีความสุขอยู่ในโลกนี้ได้

-ท่านพุทธทาสภิกขุ

Comments

comments