ขบสาโรภิกขุ

แกล้วกล้าและเด็ดขาดในการกระทำ
ที่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
จะดีตรงไหน
ชยสาโรภิกขุ

Comments

comments