เรา…
สามารถตัดสินหนทางดำเนินชีวิตของเราเองได้
ดีหรือชั่ว…..อยู่ที่ตัวของเรา

“คำสอนจากพ่อ สู่ลูก….”

0