เหนื่อยเหน็ดไม่เป็นไร
แต่อย่าให้เหนื่อยหน่าย
เพราะกิจวัตรกิจกรรม
คือการฝึกตัวของเรา
บุคคลที่ฝึกตนได้อย่างดีแล้ว
ย่อมเป็นที่ยกย่องสรรเสริญ
ของท่านผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
ของบัณฑิต นักปราชญ์ ทั้งหลาย
เพราะฉะนั้น ….
เราจึงต้องทำกิจวัตร
กิจกรรมงานบุญอย่างต่อเนื่อง
ต้องเอาบุญไปให้เยอะ ๆ

-ธรรมะทาน-