โอวาทธรรม หลวงปู่ชอบ ฐานสโม

กิจโฉ มนุสสปฏิลาโภ ” แปลว่า การเกิดเป็นมนุษย์เป็นการยาก การเกิดมาเป็นมนุษย์นั้น
จะต้องอาศัยกุศลกรรม คือกรรมฝ่ายดีที่มีกำลังกว่าอกุศลกรรม จึงเป็นเหตุให้ถือ
ปฏิสนธิเกิดเป็นมนุษย์ ดังนั้นเมื่อได้เกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแล้ว
จึงต้องพยายามทำคุณความดีไว้ให้มากให้ได้ผลคุ้มค่ากับที่ได้เกิดมา