“ใจที่สงบ…. จะสามารถแก้ทุกปัญหาในใจได้”

-อัญญาโกณฑัญญะ-