ใด ๆ ในโลกล้วนอนิจจัง
คงแต่บาปบุญยังเที่ยงแท้
คอเงาติดตัวตรังตรึงแน่น
ตามแต่บาปบุญแลก่อเกื้อรักษา

05