ต้นไม้เถาวัลย์ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใคร
คนคดคนงอนั้น ร้ายนัก
เป็นพิษเป็นภัยทั้งอยู่บ้านและอยู่วัด

คติธรรม
#ธรรมะจากวัด
#ทัวร์วัดไทยได้ธรรม
#ธรรมชาติสอนธรรม