มี 3 อย่างที่ประมาณค่ามิได้
1. ความรัก
2. ความดี
3. มิตรภาพ

ที่ควรพึงรักษาได้ด้วยความตั้งใจ

3 สิ่ง

Comments

comments