จิตนี้คือพุทโธ

จิตนี้คือธรรม เป็นสภาวะพิเศษที่ไม่ไปไม่มาเป็นความบริสุทธิ์ล้วนๆ จิตนี้เหนือ ความดีและความชั่วทั้งปวง ซึ่งไม่อาจจัดเป็นลักษณะรูปหรือนามได้ หลักธรรมที่แท้จริงคือจริง…จิตของเราทุกคนนั้นแหละคือหลักธรรมสูงสุดที่อยู่ในจิตใจของเรา นอกจากนั้นแล้ว มันไม่มีหลักธรรมใด ๆ เลย
จิตนี้แหละคือหลักธรรม ซึ่งนอกไปจากนั้นแล้ว ก็ไม่ใช่จิต แต่จิตนั้นโดยตัวมันเองก็ไม่ได้จิต ดังที่ท่านปรารถว่า จิตนั้นมิใช่จิตดังนี้
นั่นโดยตัวมันเองก็ไม่ใช่จิต ดังทีท่านปรารถว่า จิตนั้นมิใช่จิตดังนี้ นั่นแหละย่อยหมายถึง สิ่งบางสิ่งซึ่ง มีอยู่จริง
ขอให้เลิกละการคิดและการอธิบายเสียให้หมดสิ้น เมื่อนั้นเราอาจกล่าวได้ว่า คลองแห่งคำพูด ได้ถูก ตัดขาดไปแล้ว พิษของจิตก็ได้ถูกถอนขึ้นจนหมดสิ้นจิตใจ จิตก็จะเหลือแต่ความบริสุทธิ์ ซึ่งมีอยู่ ประจำแล้วในทุกคน

คติประจำใจ “อานาปานสติ” อย่าส่งจิตออกนอก”
ปริศนาธรรม “..หยุดคิด..หยุดนึก…”
ธรรมะ ..จงเข้าไปสู่สิ่งสงบเงียบให้ได้ลึกซึ้ง
โดยการสือต่อสิ่งนี้ด้วยตัวเราเอง สิ่งที่อยู่ตรงหน้า เรานี้แหละ (สติ)
คือสิ่ง ๆ นั้นในอัตราที่เต็มที่ทั้งหมด ทั้งสิ้น และสมบูรณ์ถึงที่สุดแล้ว ไม่มีอะไรนอกไปจากนี้เลย…

หลวงปู่ดุลย์ อตุโล (พระราชวุฒาจารย์”
วัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์

Comments

comments