ทุกครั้งที่เราทำความดี
มีเมตตา และมีเจตาอันเป็นกุศล

คุณธรรมเหล่านี้ย่อมมั่นคงขึ้น
ในจิตใจเราทันที


–พระอาจารย์ชยสาโร—