ทุกวันนี้ได้ทำงานสำคัญหรือยัง
การนำความสงบมาสู่จิตใจ
เป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งในชีวิต
จะเรียกว่างานของมนุษย์ก็ได้

-พระไพศาล วิสาโล-