คนงาม ต้องงาม ทั้ง 3 หน้า
1 หน้านอก บอกความงาม
2 หน้าใน บอกความดี
3 หน้าที่ บอกความสามารถ

#คติธรรมจากวัดแจ้งลำหิน

#ทัวร์วัดไทยได้คติธรรม