คติธรรมจากวัดสมณโกฏฐาราม

สาธุ โข ปณฺฑิโต นาม
“ชื่อว่าบัณฑิตย่อมทำประโยชน์ให้สำเร็จได้แล”

ทนฺโต เสฎฺโฐ มนุสฺเสสุ
“ในหมู่มนุษย์ ผู้ฝึกตนได้แล้ว เป็นผู้ประเสริฐ”
#คติธรรมจากวัด
#ทัวร์วัดไทยได้ธรรม
#คติธรรมจากวัดสมณโกฏฐาราม
#วัดสมณโกฎฐาราม

การเดินทางไปวัดสมณโกฎฐาราม อยุธยา

Comments

comments