ทุกวันนี้ได้ทำงานสำคัญหรือยัง
การนำความสงบมาสู่จิตใจ
เป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งในชีวิต
จะเรียกว่า …งานของมนุษย์ก็ได้
…พระไพศาล วิสาโล….

#ข้อคิดคติธรรม

#ทัวร์วัดไทยได้ธรรม

เครดิตภาพ คุณทิฆัมพร ตันติวิมงคล