ที่จริงแล้ว
ความทุกข์
มันอยู่กับเรา
แค่ช่วงเวลาสั้น ๆ
แต่เราชอบไปต่ออายุมัน
…ด้วยการคิดซ้ำไปซ้ำมา….