สัตว์เดรัจฉาน
เขาก็มีสัญญา ปัญญา
นามธรรม รู้เหมือนกับมนุษย์
แต่เขาพูดไม่ได้

-หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต-