วัดโป่งเทพประทานพร
เชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี
วัดอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น.

ประธานกิตติมศักดิ์
ศ.มารุต คุณหญิงพันนิพา บุญนาค
ศ.อรุณ ศ.คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี

ประธานผู้นำทอดกฐินประจำปี 2562
รศ.ดร.นริศ รศ.แพทย์หญิง วลัยลักษณ์ ชัยสูตร
คุณชูศักดิ์ คุณยุพเยาว์ เลิศอมรกิตติ
รศ.สมชาย คุณวรรณี วิริยะยุทธกร
คุณสัมพันธ์ คุณวนิดา พันธุ์แก้ว
พ.ต.อ.ธวัชชัย อาภาจร คุณบุปผา กล่อมสกุล

วัดโป่งเทพประทานพร(โป่งก้อนเส้า)ต.ท่ามะปาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
พระมหาพรพล พัทธะธัมโม โทร 085-084-3901