เชิญชวนร่วมทำบุญอาหารและยา

สำหรับสัตว์ในอุปภัมภ์ของมูลนิธิรัศมีแห่งธรรม

อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ตารางค่าใช้จ่ายในการดูแลสัตว์ในอุปถัมภ์ของมูลนิธิรัศมีแห่งธรรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ลำดับ

ชนิดของสัตว์

ค่าใช้จ่าย
ต่อวัน(บาท) ต่อเดือน(บาท) ต่อปี(บาท)
1. กลุ่มวัว 3 ตัว ควาย 10 ตัว 500 17,000 180,000
2. กลุ่มม้า 4 ตัว แกะ 3 ตัว แพะ 4 ตัว 300 10,000 90,000
3. กลุ่มเป็ด ไก่ กระต่าย ปลา แมว 200 3,000 35,000
รวมทั้งสิ้น 1,000  30,000 305,000

 

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

  1. ค่าอาหาร ค่าฟางวัว ควาย 15,000 บาทต่อเดือน ค่าอาหารม้า 4,000 บาทต่อเดือน ค่าอาหารเป็ด ไก่ ปลา กระต่าย 2,500 บาทต่อเดือน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ 21,500 บาท
  2. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เช่น ค่าหมอ ค่ายา ค่าผลิตภัณฑ์และเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และปลอดภัย
  3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาด ฯลฯ

Comments

comments