งานบูชาคุณหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ 4
15-18 สิงหาคม 2561
หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ จตุจักร กรุงเทพ

“เปลี่ยนหลงเป็นรู้”
15 – 17 สิงหาคม 2561 ปฏิบัติบูชา (ค้างคืนรับจำนวนจำกัด”
เชิญร่วมทำวัตรเย็น – ฟังธรรมเวลา 18.00 น.

1เปลี่ยนหลงเป็นรู้

วันพุธที่ 15 สิงหาคม แสดงธรรมโดย พระอาจารย์ครรชิต อภิญฺจโน วัดวีรวศาราม จังหวัดชัยภูมิ
วันพฤหัสยดที่ 16 สิงหาคม แสดงธรรมโดย พระอาจารย์กระสินธุ์ อนุภทฺโน วัดแพร่แสงเทียน จังหวัดแพร่
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม แสดงธรรมโดย หลวงตาสุริยา มหาปญฺโญ วัดป่าโสมพนัส จังหวัดสกลนคร
วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561
4.30 น. ทำวัตรเช้า-ฟังธรรมจากพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
7.00 น. ตักบาตร
7.30 น. ถวายภัตตาหารเช้า ร่วมรับประทานอาหารเช้าอย่างมีสติ
9.00 – 9.15 น. กล่าวเปิดงาน โดย หลวงพ่อทอง อาภากโร
9.30 – 11.15 น. เสวนา “เปลี่ยนหลงเป็นรู้ ดำเนินรายการโดย คุณจิรา บุญประสพ ผู้ร่วมเสวนา พระอาจารย์โกศีล แม่ชีนิภาวัลย์ แพทย์หญิงนวพร คุณกิตตินันต์
11.15 – 12.15 น. ถวายภัตตาหารเพล รับประทานอาหารกลางวัน
12.20 – 12.40 น. บทเพลงทบทวนธรรมรำลึกถึงหลวงพ่อคำเขียน จากวงจีวัน
13.00 -14.30 น. เสวนา “หลงว่ารู้ หรือรู้ว่าหลง” ดำเนินรายการโดยคุณอ้อม สุนิสา สุขบุญสังข์ ผู้ร่วมเสวนา อาจารย์ประมวง คุณนิคม คุณธเนศ
14.45 -15.30 น. สนทนาธรรม “เปลี่ยนโลกที่หลง” กับ พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ดำเนินรายการโดย คุณนิ้วกลม สราวุธ
15.30 -16.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น (ปิดงาน)

ปฏิบัติบูชาลงทะเบียนที่ คุณมลฤดี 08 1484 4466 อีเมล์ chompu89@hotmail.com
และคุณชวารี 081721 2157 อีเมล์ khawaree@gmail.com
ทำวัตรเย็น-ฟังธรรม สามารถเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า

Comments

comments