วัดสวนแก้ว
ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๔๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๙๒๑ ๕๐๒๓ กด๒ Email : bookkan54@gmail.com

พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ)
เจ้าอาวาส /ประธานมูลนิธิสวนแก้ว, องค์กรสาธารณประโยชน์
ได้ดำริจัดสร้างอุทยานการศึกษาหลักพระธรรม ในนาม
“สวนธรรม”
เพื่อจัดแสดงปฏิมากรในยุคที่ยังไม่มีพระพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์ มีอาทิ
เสมา – ธรรมจักร – ตรีรัตนะ – แท่นวัชรอาสน์
เพื่อให้ชาวพุทธบริษัทได้อนุสสติ ตามแนวหลักพุทธศาสตร์
เป็นแหล่งอุทยานการศึกษาตามวิถีพุทธธรรม “สุปะติฏฐิโต” ให้สถิตสถาพรสืบไป ในจังหวัดนนทบุรี

ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานสวนธรรม
ณ มณฑลสวนธรรม วัดสวนแก้ว ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
วันอาทิตย์ ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๑๙ น.

Comments

comments