ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร และเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร-น้ำปานะ
แด่พระวิสปัสสนาจารย์ และพระนิสิต จำนวน ๕๐๐ รูป
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ของนิสิตคณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ ๑๓-๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
ณ สวนเวฬุวัน (สวนไผ่) พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
ร่วมทำบุญถวายภัตตาหาร-น้ำปานะด้วยตนเอง หรือ ร่วมบริจาคได้ที่ บัญชีธนาคารทหารไทย
ชื่อบัญชี “ทุนพัมนาคณะสังคมศาสตร์ มจร” เลขที่บัญชี 417-2-50873-3
ติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างมหาทานบารมีได้ที่
พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร โทร 08-9808-4765 นางลัดดาวัลย์ น่วมบาง โทร 08-4568-0796