วัดหัวข่วง ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
Wat Hua Khuang, Song Khwae Subdistrict, Doi Lo District, Chiang Mai
“วัดเก่าแก่ ริมแม่น้ำปิง สักการะพระธาตุเจดีย์ ชมพระวิหารล้านนาหลังคาลดสามชั้น”


ที่ตั้งวัดหัวข่วง
ตำบล สองแคว อำเภอ ดอยหล่อ เชียงใหม่ 50160

ประวัติวัดหัวข่วง ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
ตามที่ได้สอบถามผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านพอจับใจความได้ดังนี้ วัดหัวข่วงนี้แต่เดิมได้มีพระภิกษุรูปหนึ่งไม่ทราบนามมาจากวัดแสนเมืองมาหลวง (ซึ่งอีกนามหนึ่งเรียกว่าวัดหัวข่วง) ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ได้ธุดงค์จาริกมาที่หมู่บ้านนี้ ซึ่งแต่เดิมเรียกนามบ้านท่าปี้ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีลานกว้าง (ภาษาล้านนาเรียกลานกว้างว่า “ข่วง”) ติดกับแม่น้ำปิง เป็นท่าพักของพ่อค้าซุงและคนเดินทางทางน้ำอยู่เสมอ

เมื่อพระภิกษุจากวัดแสนเมืองมาหลวง (หัวข่วง) ได้มาพบเห็นบริเวณลานกว้างซึ่งเป็นข่วงริมท่าน้ำก็ชอบใจ กอร์ปกับศรัทธาชาวบ้านก็เลื่อมใสในตัวท่าน จึงได้พากันยกลานท่าน้ำสร้างเป็นวัดขึ้นและได้ขนานนามว่า “วัดหัวข่วง” โดยสันนิฐานว่าอาศัยเหตุผล 2 ประการคือ
1. พระภิกษุผู้มาสร้างวัดนั้นมาจากวัดหัวข่วง
2. ลานกว้างท่าน้ำ ตามภาษาพื้นเมืองเรียกว่า “ข่วง”ประกอบกับลานนี้อยู่หัวบ้าน จึงได้ชื่อว่า “หัวข่วง”

หลังจากได้ตั้งเป็นวัดก็มีพระภิกษุ สามเณร อยู่จำพรรษาตลอดมาจนได้รับพระบรมราชานุญาตให้สร้างเป็นวัด ตามพระราชบัญญติลักษณะการปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 ลงวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2425 ตั้งอยู่บ้านหัวข่วง เลขที่ 60 หมู่ 6 ต.สองแคว กิ่งอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัด มีเนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 86 ตารางวา ทิศเหนือยาว 1 เส้น 2 ศอก จดทางสาธารณประโยชน์ ทิศใต้ยาว 1 เส้น 2 วา จดทางสาธารณประโยชน์ ทิศตะวันออกยาว 1 สัน 10 วา จดทางสาธารณประโยชน์ เสนาสนะสิ่งก่อสร้างประกอบด้วย กุฏิ วิหาร เจดีย์ และถังน้ำประปา

ที่มา: http://songkwae.go.th/index.php?_mod=dHJhdmVs&no=NA


ภาพบรรยากาศวัดหัวข่วง

การเดินทางไปวัดหัวข่วง

Comments

comments