วัดเชียงโฉม (วัดเจดีย์ปล่อง) ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
Wat Chiang Chom (Wat Chedi Plong), Chang Phueak Subdistrict, Mueang District, Chiang Mai Province
“โบราณสถาน สักการะบูชาพระเจดีย์ ไหว้พระประธาน ชมศิลปะสถาปัตยกรรมล้านนา”


ที่ตั้งวัดเชียงโฉม หรือ วัดเวียงเชียงโฉม หรือ วัดเจดีย์ปล่อง
เลขที่ตั้ง 39 ถ.ประชาอุทิศ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
www.facebook.com/chiangchom

ประวัติวัดเชียงโฉม
วัดเชียงโฉมอยู่ในเขตเวียงเชียงโฉมชุมชนโบราณ ด้านทิศเหนือของเมืองเชียงใหม่
วัดเจดีย์ปล่อง” เป็นชื่อเรียกโบราณสถานตามลักษณะเจดีย์ ที่เรือนธาตุมีซุ้มประตูประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่โดยรอบ ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “ป่อง” หมายถึง ช่องหน้าต่าง

ปรากฏชื่อ “เวียงเชียงโฉม” ในพงศาวดารโยนกว่า ปี พ.ศ. 2088 ในสมัยพระนางจิระประภามหาเทวี พวก “เงี้ยว” ได้ยกมาตีเมืองเชียงใหม่ เคลื่อนทัพผ่านวัดเชียงโฉม เข้าตีเมืองเชียงใหม่

อยู่บริเวณทางเข้าวัดด้านทิศเหนือ สถาปัตยกรรมศิลปะล้านนาระยะที่ 3 ลักษณะโดยรวมส่วนใหญ่ไม่แตกต่างจากเจดีย์ที่วัดอีกสองแห่งดังกล่าวมาข้างต้น คือมีฐานสี่เหลี่ยม 2 ชั้นเหนือขึ้นมาเป็นฐานทรงกลมอีก 3 ชั้น องค์เจดีย์เป็นทรงกลมซ้อนกัน 7 ชั้น แต่ละชั้นมีซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่โดยรอบ เจดีย์ปล่ององค์นี้มีลักษณะสูงชะลูดใกล้เคียงกับเจดีย์วัดร่ำเปิง แต่อ้วนป้อมกว่าเล็กน้อย ยังคงสภาพเดิมไว้ได้ดีพอสมควร

วัดแห่งนี้ยังเป็นวัดคู่บารมีของพระธาตุดอยสุเทพอีกด้วยแต่เดิมในอดีตพระพุทธศาสนาเคยรุ่งเรืองในดินแดนล้านนานครเชียงใหม่จากการทำสังคายนามพระไตรปิฏกถึง 8 ครั้งของโลกที่วัดเจ็ดยอดและในช่วงนั้นได้นำพระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแผ่เพื่อเป็นการเชิดชูพระพุทธศาสนาแต่ช่วงเวบานั้นตามวัดในเมืองเชียงหม่ได้เต็มไปด้วยสถูปเจดีย์มากมายและมีการสร้างต้องประกอบด้วยพระเจดีย์ศาสนาโรงธรรมและเสนาสนะที่อาศัยของพระภิกษุสงฆ์หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า”กุฏิ”

ชาวบ้านได้เล่าว่าการสร้างพระเจดีย์ในยุคแรกๆมีจุดมุ่งหมายที่สำคัญ คือ เพื่อเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุแต่ภายหลังมานี้มีการเปลี่ยนแปลงการสร้างพระเจดีย์ ต่อมายุคของพญามังรายมีบริเวณนอกกำแพงเมืองมีชุมชนสำคัญที่มีคำขึ้นต้นว่า”เชียง”อยู่ 3 แห่งได้แก่ เชียงยืน(บริเวณวัดเชียงยืนในปัจจุบัน) เชียงเรือก(บริเวณประตูท่าแพ) และเเชียงโฉม(ปัจจุบัน คือ วัดเชียงโฉม) ความจริงในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงในภาคเหนือยังมีซากเจดีย์ปรากฏอยู่ให้เห็นหลายแห่งและความคิดเรื่องซุ้มพระจำนวนมากคงได้มาจากวัดจามาเทวีและวัดเจดีย์เหลี่ยม

ส่วนทรงกลมเป็นอิทธิพลเจดีย์แบบสุโขทัยลังกาเจดีย์ทั้ง 3 องค์แต่ในสมัยเดียวกันก็มีลักษณะคล้ายกันมาก นับเป็นวิวัฒนาการที่พระเจดีย์แบบมีซุ้มพระสร้างเนินทรงกลมแต่การสร้างให้มีซุ้มพระเช่นนี้ คงเนื่องมาจากหาพระบรมธาตุฯบรรจุไม่ได้แต่เมื่อมีศรัทธาจะสร้างวัดให้สมบูรณ์ตามองค์ประกอบของวัด ชาวบ้านได้ทำการโบกปูนทับเพื่อรักษารูปทรงของเจดีย์ไม่ให้ทรุดลงและมูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพได้เข้ามาบูรณะฟื้นฟูวัดเชียงโฉมให้เป็นวัดที่มีพระสงฆ์จำพรรษาด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้านในชุมชนเจดีย์ปล่อง


ภาพบรรยากาศในวัดเชียงโฉม หรือ วัดเจดีย์ปล่อง


การเดินทางไปวัดเชียงโฉม Wat Chiang Chom

Comments

comments