วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
Wat Phra Borommathat Thung Yang, Thung Yang Subdistrict, Laplae District, Uttaradit.
“วัดโบราณ สักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานในพระบรมธาตุทุ่งยั้ง, เมืองโบราณตั้งแต่สมัยก่อนสุโขทัย”

ที่ตั้งวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง Wat Phra Brommathat Thung Yang
เลขที่ 85 หมู่ 3 บ้านทุ่งยั้ง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53210

ประวัติวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง
วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง เป็นวัดเก่าแก่มีตำนานเกี่ยวพันอีก 2 วัดที่อยู่ใกล้เคียงกัน คือ วัดพระยืนพุทธบาทยุคล และวัดพระแท่นศิลาอาสน์เกี่ยวกับการเสด็จมาของพระพุทธเจ้า

วัดแห่งนี้เดิมมีชือว่า วัดมหาธาตุ ประกอบด้วยวิหารแบบล้านนาซึ่งอยู่ด้านหน้า ถัดไปเป็นพระบรมธาตุ ทุ่งยั้งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธจ้า เป็นเจดีย์เก่าแก่แบบลังกาทรงกลมฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยม 3 ชั้น ฐานล่างมีเจดีย์องค์เล็ก ๆ เป็นบริวารอยู่ 4 มุม ฐานชั้นที่ 3 มีซุ้มคูหา 4 ด้าน สันนิษฐานว่าได้บูรณะขึ้นภายหลัง

พระบรมธาตุทุ่งยั้ง

วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง ยังมีประเพณีประจำปีที่สำคัญคือ ประเพณีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ทุกวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี โดยเป็นวันงานสลากภัตของวัดและจะมีการจัดแสดงพุทธประวัติตอนถวายพระเพลิงพระบรมศพด้วย


กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 52 ตอนที่ 75 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2478

การเดินทางไปวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อุตรดิตถ์
จากตัวเมืองอุตรดิตถ์ไปตามทางหลวงหมายเลข 102 ประมาณ 3 กิโลเมตร จะเห็นวัดอยู่ทางซ้ายมือ

เครดิตภาพโดย Thikumporn Tantivimongkol

Comments

comments