วัดวรเชษฐ์ Wat Worachet
(วัดวรเชษฐาราม Wat Worachettharam)
ที่จัดการถวายพระเพลิงพระบรมศพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และบรรจุพระบรมอัฐิของพระองค์

ที่ตั้งวัดวรเชษฐ์ (นอกเมือง)
ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3263 ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เปิดทุกวัน เวลา 8.00 – 16.30 น.

ประวัติวัดวรเชษฐ์ หรือวัดวรเชษฐาราม อยุธยา
วัดวรเชษฐ์ หรือวัดวรเชษฐาราม เป็นพระอารามหลวงเก่าอายุกว่า 400 ปี ในสมัยโบราณถูกเรียกว่า “วัดเจ้าเชษฐ์” ถือเป็นวัดประจำพระองค์พระนเรศวร (พระองค์ดำ) แต่ที่มาเพี้ยนเป็น “วัดวรเชษฐ์” นั้นอนุมานได้ว่า เป็นเพราะภายหลังการถวายพระเพลิงพระบรมศพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้ว สมเด็จพระเอกาทศรถได้พระราชทานชื่อใหม่เพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระบรมเชษฐาธิราช จึงให้เรียกขานวัดนี้ว่า “วัดวรเชษฐ์” อันแปลว่า “วัดพี่ชายผู้ประเสริฐ

ในคำให้การของชาวกรุงเก่าระบุว่า วัดวรเชษฐ์ฯ นี้ เคยเป็นที่ตั้งค่ายรอบกรุงค่ายหนึ่งของพม่าทางด้านทิศตะวันตกของตัวเมือง เรียกว่า “ค่ายวัดวรเชษฐ์ ค่ายบ้านป้อม”ซึ่งสอดคล้องกับร่องรอยของป้อมริมกำแพงวัด แสดงให้เห็นว่าวัดวรเชษฐ์ฯ มีการสร้างมาแล้วอย่างน้อยในสมัยอยุธยา


สิ่งที่น่าสนใจในวัดวรเชษฐาราม ได้แก่ พระวิหารก่ออิฐถือปูน ปัจจุบันเหลือเพียงส่วนฐาน แต่ยังพอมองเห็นรายละเอียดทางสถาปัตยกรรม ไม่ว่าจะเป็นมุขเด็จบริเวณด้านหน้าและด้านหลัง ฐานเจดีย์ราย และพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย ซึ่งทำหน้าที่เป็นองค์ประธานของวิหารแห่งนี้ ด้านหลังพระวิหารมีเจดีย์ทรงระฆัง รูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนกลาง ซึ่งยังคงรายละเอียดสำคัญไว้ค่อนข้างสมบูรณ์

งานพิธีบวรสรวงเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดเป็นประจำทุกปีเนื่องในวันครบรอบสวรรคตเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2418


ภาพบรรยากาศวัดวรเชษฐ์ 

previous arrow
next arrow
Slider

การเดินทางไปวัดวรเชษฐ์ อยุธยา

เครดิตภาพโดยคุณทิฆัมพร ตันติวิมงคล