วัดโพธิ์ (วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม)
Wat Phra Chetuphon (Wat Pho – reclining Buddha)
พระอารามหลวงชั้นเอกเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1 แห่งราชวงศ์จักรี
วัดลูกผสมวัฒนธรรมไทยจีน ศูนย์รวมภูมิปัญญาพื้นบ้านความรู้ด้านการแพทย์โบราณและตำราอีกมากมายของไทย และเป็นวัดที่ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยสำหรับประชาชนแห่งแรกของไทย

ที่ตั้งวัดโพธิ์
เลขที่ 2 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
http://www.watpho.com/
เปิดให้เข้าชมทุกวัน ระหว่างเวลา 08.00 – 18.30 น.
ชาวต่างชาติจะต้องซื้อบัตรเข้าชมคนละ 200 บาท
สำหรับนักท่องเที่ยวต้องแต่งกายสุภาพ สุภาพสตรีห้ามสวมกางเกงขาสั้นเหนือเข่าเข้าเยี่ยมชม

ประวัติวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ตามประวัติสร้างมาตั้งแต่ครั้งสมัยอยุธยา แต่ไม่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับการสร้าง เดิมเรียกว่า “วัดโพธาราม” หรือ “วัดโพธิ์” ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงในสมัยกรุงธนบุรี ครั้งถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาวัดนี้ใหม่ในปี พ.ศ. 2331

เป็นวัดที่เป็นศูนย์รวม ของความรู้ด้านการแพทย์โบราณ อีกทั้ง ยังมากด้วยตำรา, สถาปัตยกรรม, ประติมากรรม วรรณคดี ,ตำรายา ที่ถือได้ว่า มีประโยชน์มากมาย สำหรับชนรุ่นหลัง

โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์) 

วิหารพระนอน พระวิหารพระพุทธไสยาส

พระพุทธไสยาส หรือที่เรียกกันว่า พระนอนวัดโพธิ์ ประดิษฐานในพระวิหารพระพุทธไสยาสภายในเขตพุทธาวาส บริเวณมุมกำแพงทิศตะวันตกเฉียงเหนือของวัด เป็นพระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ ก่ออิฐถือปูนลงรักปิดทอง ขนาดองค์พระยาว 46 เมตร สูงจากพื้นถึงยอดพระเกตุมาลา 15 เมตร เฉพาะพระพักตร์จากไรพระศก (ไรผม) ถึงพระหนุ (คาง) ยาว 5 เมตร กว้าง 2.50 เมตร พระพุทธบาท ยาว 5 เมตร สูง 3 เมตร จัดว่าเป็นพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร และใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ
เมื่อสักการะพระนอนกันแล้วก็สามารถเดินมาชมมงคล ๑๐๘ ประการที่ฝ่าพระบาทพระพุทธไสยาสกันได้อีกด้วย

ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธาน เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ นามว่า พระพุทธเทวปฏิมากร ที่ฐานชุกชีก่อไว้ 3 ชั้น ชั้นที่ 1 บรรจุพระบรมอัฐิและพระราชสรีรังคารรัชกาลที่ 1 ไว้ ชั้นที่ 2 ประดิษฐานรูปพระอัครสาวกทั้งสององค์ฐานชุกชี ชั้นล่างสุดประดิษฐาน พระมหาสาวก 8 องค์ (พระอรหันต์ 8 ทิศ)

ภาพบรรยากาศวัดโพธิ์
previous arrow
next arrow
Slider

การเดินทางไปวัดโพธิ์

การเดินทางมีรถประจำทางผ่าน

1. รถประจำทางธรรมดา สาย ๑ – ๓ – ๖ – ๙ – ๑๒ – ๒๕ – ๓๒ – ๔๓ – ๔๔ – ๔๗ – ๔๘ – ๕๑ – ๕๓ – ๘๒ – ๑๐๓
2. รถประจำทางปรับอากาศ ปอ.๑ – ปอ.๖ – ปอ.๗ – ปอ.๘ – ปอ.๑๒ – ปอ.๔๔
3. เดินทางโดยเรือด่วนเจ้าพระยา สามารถขึ้นฝั่งที่ท่าเรือท่าช้าง, ท่าเรือท่าเตียน, ท่าเรือปากคลองตลาด แล้วเดินเข้าประตูทางถนนท้ายวังได้
4. เดินทางมาลงสถานี MRT สนามไชย (รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน) ทางออกประตูที่ 1 (ทางออกมิวเซียมสยาม) เดินเลียบไปตามทางรถจะพบวัดโพธิ์อยู่ทางด้านซ้าย