วัดสุวรรณ Wat Suwan คลองสาน กรุงเทพ

ที่ตั้งวัดสุวรรณ
เลขที่ 264 ถนนเจริญนคร ซอย 2 แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ประวัติวัดสุวรรณ
วัดสุวรรณ เดิมชื่อ วัดสุวรรณอุบาสิการาม ต่อมาสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรงเห็นว่าชื่อยาวเยิ่นเย้อ จึงได้ตัดคำว่าอุบาสิการามออก สร้างขึ้นในปีเดียวกับที่สร้างกรุงรัตนโกสินทร์ คือเมื่อปี พ.ศ. 2325 สันนิษฐานว่าชาวจีนเป็นผู้สร้างวัดในที่ตั้งเดิมที่เป็นศาลเจ้ามาก่อน เนื่องจากพระอุโบสถหลังเดิมเป็นลักษณะแบบจีน คาดว่าพระประธานในพระอุโบสถ ชาวจีนได้อัญเชิญมาจากสุโขทัยตั้งแต่สร้างวัด นอกจากนั้นบริเวณด้านข้างอุโบสถก็ยังมีวิหาร “หลวงพ่อทรมานกาย” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทุกข์กิริยา วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2332 บริเวณด้านหน้าทางเข้าวัดก็ยังมีพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ (อวโลกิเตศวร) ให้ประชาชนสักการะกันอีกด้วย

ภาพบรรยายกาศวัดสุวรรณ
previous arrow
next arrow
Slider

#วัดสุวรรณ

#ทัวร์วัดทอง

#ทัวร์วัดไทยกรุงเทพ

#เครดิตภาพคุณทิฆัมพร ตันติวิมงคล

การเดินทางไปวัดสุวรรณ
รถประจำทางที่ผ่ายน สาย 6 84 89 105 111 149 164 173