วัดอุทัยธรรมาราม Wat U Thai Thammaram กรุงเทพ

ที่ตั้งวัดอุทัยธรรมาราม
เลขที่ หมู่ 11 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ประวัติวัดอุทัยธรรมาราช
วัดอุทัยธรรมาราช เป็นวัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์ ฝ่ายมหานิกาย
วัดอุทัยธรรมาราม เป็นวัดลำดับที่ 13 ในเขตลาดกระบัง ประวัติการสร้างวัด นายอุทัยและนางทองดี หุ่นอยู่ ถวายที่ดินจำนวน 8 ไร่ เพื่อสร้างวัด ประชาชนในพื้นที่ได้ช่วยกันสร้างสำนักสงฆ์ให้ชื่อว่า สำนักสงฆ์สารีบุตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งวัดที่ถูกต้องตามกฏหมายเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2538 ผู้ขออนุญาตให้สร้างวัดคือ นายอุทัย หุ่นอยู่ โดยใช้นามวัดว่า “วัดอุทัยธรรมาราม” โดยมีพระครูสถิตปัญญาพิมล เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก และมีพระสมุห์ คงศักฐิ์ ปณฺฑิโต เป็นเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2550

ภาพบรรยากาศวัดอุทัยธรรมาราม
previous arrow
next arrow
Slider

การเดินทางไปวัดอุทัยธรรมาราม

#ทัวร์วัดไทยไม่ไปไม่รู้
#วัดอุทัยธรรมาราม
#เครดิตภาพคุณทิฆัมพร ตันติวิมงคล