พุทธมหาเจดีย์ Buddha Maha Cetiya

วัดปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี

พุทธคยาจำลอง (พุทธมหาเจดีย์) แห่งนี้ถูกถอดแบบมาจากประเทศอินเดียได้อย่างละม้ายคล้ายคลึง โดย หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ผู้ก่อตั้งวัดแห่งนี้ได้มุ่งหวังให้เป็นมรดกธรรม

พุทธคยา เป็นคำเรียกกลุ่มพุทธสถานสำคัญใน อำเภอคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นพุทธสถานที่มีความสำคัญที่สุด 1 ใน 4 แห่ง ของชาวพุทธ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของสถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พุทธสังเวชนียสถานที่มีความสำคัญที่สุดของชาวพุทธทั่วโลก ปัจจุบันบริเวณพุทธศาสนสถานอันเป็นที่ตั้งของสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วัดมหาโพธิ อยู่ในความดูแลของคณะกรรมการร่วม พุทธ-ฮินดู

สำหรับชาวพุทธ พุทธคยา นับเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่สำคัญที่สุดของนักแสวงบุญชาวพุทธทั่วโลกที่ต้องการมาสักการะสังเวชนียสถานสำคัญ 1 ใน 4 แห่งของพระพุทธศาสนา โดยในปี พ.ศ. 2545 วัดมหาโพธิ (พุทธคยา) สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม ขององค์การยูเนสโก

 

ส่วนไฮไลท์ที่สำคัญอีกอย่างของที่นี่คือ ภาพปริศนาธรรมแบบ 3 มิติที่แรกในโลก! ที่จัดแสดงอยู่ด้านล่างเจดีย์พุทธคยา เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปถ่ายรูปเล่นกันได้ โดยแต่ละภาพจะมีความหมายและแฝงไปด้วยคติธรรมสอนใจในเรื่องของอริยสัจ 4

พุทธบารมี
ชั้นพุทธบารมี คือ ห้องชั้นล่างของพุทธมหาเจดีย์ อันเป็นนัยสื่อแทนพระนิพพาน ในส่วนนี้เป็นที่รวมแห่งกุศลธรรมความดีทั้งปวง เป็นที่จัดแสดงศิลปะภาพปริศนาธรรม และเป็นโรงมหรสพทางวิญญาณ ภายในประกอบด้วยห้อง 3 ชั้น อันเป็นปริวัฏฏ์ (บรรจบกันโดยรอบ) ได้แก่
1. ห้องชั้นนอก เรียกว่า “ห้องศรัทธา”
2. ห้องชั้นกลาง เรียกว่า “ห้องปัญญา”
3. ห้องชั้นใน เรียกว่า “ห้องวิมุตติ”
ปฏิญญาว่าตรัสรู้อริยสัจ 4 ปริวัฏฏ์สาม (ญาณ 3) มีอาการ 12

ภาพวาดแต่ละรูป จะสอดแทรกหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาในเรื่องอริยสัจ 4 เพราะการที่จะเข้าถึงปัญญาเพื่อรู้เท่าทันความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของโลก จะต้องเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องความจริงอันประเสริฐ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธและมรรค ซึ่งผู้เข้าชมสามารถสัมผัสผลงานศิลปะดังกล่าวนี้อย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดประสบการณ์ร่วมไปกับภาพ ชวนให้คิดและตระหนักถึงหลักธรรมคำสอนอย่างเพลิดเพลิน สนุกสนาน และไม่น่าเบื่อ โดยทุกๆภาพของที่นี้จะมีคำอธิบายทางธรรมทุกรูป

ภาพ 3 มิติ พุทธบารมี เปิดให้เข้าชมเวลา 8.30 -17.00 น. ทุกวัน ไม่แนะนำให้ไปคนเดียวนะค่ะ เพราะไม่มีคนถ่ายภาพให้ค่ะ ….

การเดินทางไปวัดปัญญานันทาราม ปทุมธานี