วัดป่าเกด Wat Pa Ket

โบราณสถานเก่าแก่ สมัยรัชกาลที่ ๓

·

ที่ตั้งวัดป่าเกด

เลขที่ 24 หมู่ 3 บ้านป่าเกด ถนนเพชรหึงษ์ ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

ประวัติวัดป่าเกด

วัดป่าเกด เป็นวัดโบราณ ท่านผู้รู้เล่าว่า สมเด็จพระสังฆราช (ด่อน) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์กรุงเทพฯ เป็นผู้สร้างขึ้น ในสมัยรัชกาลที่ 3 พระอุโบสถที่มีลักษณะเป็นโบราณสถานเก่าแก่ โดยหน้าเป็นรูปครุฑอันวิจิตรตระการตา รวมถึงพระประธานปางมารวิชัยองค์ใหญ่ ซึ่งเป็นศิลปะในสมัยรัชกาลที่ 3 และภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอาคารที่เล่าเรื่องการผจญมารของพระพุทธเจ้า ก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณ ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้ศิลปะแบบประเพณีนิยมของกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมของชุมชน

ภาพบรรยากาศวัดป่าเกด
[smartslider3 slider=39]

การเดินทางไปวัดป่าเกด

โดยรถโดยสารประจำทางปรับอากาศและธรรมดา ขสมก. สาย 82, 138 และรถร่วมบริการ สาย 6 ไปลงตลาดพระประแดงแล้วต่อรถประจำทางสายพระประแดง-บางกอบัว