วัดเชียงโฉม (วัดเจดีย์ปล่อง) ช้างเผือก เชียงใหม่
Wat Chiang Chom / WAT CHEDI PLONG

ที่ตั้งวัดเชียงโฉม หรือ วัดเวียงเชียงโฉม หรือ วัดเจดีย์ปล่อง
เลขที่ตั้ง 39 ถ.ประชาอุทิศ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
www.facebook.com/chiangchom

ประวัติวัดเชียงโฉม
วัดเชียงโฉมอยู่ในเขตเวียงเชียงโฉมชุมชนโบราณ ด้านทิศเหนือของเมืองเชียงใหม่
วัดเจดีย์ปล่อง” เป็นชื่อเรียกโบราณสถานตามลักษณะเจดีย์ ที่เรือนธาตุมีซุ้มประตูประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่โดยรอบ ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “ป่อง” หมายถึง ช่องหน้าต่าง

ปรากฏชื่อ “เวียงเชียงโฉม” ในพงศาวดารโยนกว่า ปี พ.ศ. 2088 ในสมัยพระนางจิระประภามหาเทวี พวก “เงี้ยว” ได้ยกมาตีเมืองเชียงใหม่ เคลื่อนทัพผ่านวัดเชียงโฉม เข้าตีเมืองเชียงใหม่

อยู่บริเวณทางเข้าวัดด้านทิศเหนือ สถาปัตยกรรมศิลปะล้านนาระยะที่ 3 ลักษณะโดยรวมส่วนใหญ่ไม่แตกต่างจากเจดีย์ที่วัดอีกสองแห่งดังกล่าวมาข้างต้น คือมีฐานสี่เหลี่ยม 2 ชั้นเหนือขึ้นมาเป็นฐานทรงกลมอีก 3 ชั้น องค์เจดีย์เป็นทรงกลมซ้อนกัน 7 ชั้น แต่ละชั้นมีซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่โดยรอบ เจดีย์ปล่ององค์นี้มีลักษณะสูงชะลูดใกล้เคียงกับเจดีย์วัดร่ำเปิง แต่อ้วนป้อมกว่าเล็กน้อย ยังคงสภาพเดิมไว้ได้ดีพอสมควร

วัดแห่งนี้ยังเป็นวัดคู่บารมีของพระธาตุดอยสุเทพอีกด้วยแต่เดิมในอดีตพระพุทธศาสนาเคยรุ่งเรืองในดินแดนล้านนานครเชียงใหม่จากการทำสังคายนามพระไตรปิฏกถึง 8 ครั้งของโลกที่วัดเจ็ดยอดและในช่วงนั้นได้นำพระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแผ่เพื่อเป็นการเชิดชูพระพุทธศาสนาแต่ช่วงเวบานั้นตามวัดในเมืองเชียงหม่ได้เต็มไปด้วยสถูปเจดีย์มากมายและมีการสร้างต้องประกอบด้วยพระเจดีย์ศาสนาโรงธรรมและเสนาสนะที่อาศัยของพระภิกษุสงฆ์หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า”กุฏิ”

ชาวบ้านได้เล่าว่าการสร้างพระเจดีย์ในยุคแรกๆมีจุดมุ่งหมายที่สำคัญ คือ เพื่อเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุแต่ภายหลังมานี้มีการเปลี่ยนแปลงการสร้างพระเจดีย์ ต่อมายุคของพญามังรายมีบริเวณนอกกำแพงเมืองมีชุมชนสำคัญที่มีคำขึ้นต้นว่า”เชียง”อยู่3แห่งได้แก่ เชียงยืน(บริเวณวัดเชียงยืนในปัจจุบัน) เชียงเรือก(บริเวณประตูท่าแพ) และเเชียงโฉม(ปัจจุบัน คือ วัดเชียงโฉม) ความจริงในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงในภาคเหนือยังมีซากเจดีย์ปรากฏอยู่ให้เห็นหลายแห่งและความคิดเรื่องซุ้มพระจำนวนมากคงได้มาจากวัดจามาเทวีและวัดเจดีย์เหลี่ยม

ส่วนทรงกลมเป็นอิทธิพลเจดีย์แบบสุโขทัยลังกาเจดีย์ทั้ง 3 องค์แต่ในสมัยเดียวกันก็มีลักษณะคล้ายกันมาก นับเป็นวิวัฒนาการที่พระเจดีย์แบบมีซุ้มพระสร้างเนินทรงกลมแต่การสร้างให้มีซุ้มพระเช่นนี้ คงเนื่องมาจากหาพระบรมธาตุฯบรรจุไม่ได้แต่เมื่อมีศรัทธาจะสร้างวัดให้สมบูรณ์ตามองค์ประกอบของวัด ชาวบ้านได้ทำการโบกปูนทับเพื่อรักษารูปทรงของเจดีย์ไม่ให้ทรุดลงและมูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพได้เข้ามาบูรณะฟื้นฟูวัดเชียงโฉมให้เป็นวัดที่มีพระสงฆ์จำพรรษาด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้านในชุมชนเจดีย์ปล่อง

ภาพบรรยากาศในวัดเชียงโฉม หรือ วัดเจดีย์ปล่อง

previous arrow
next arrow
Slider

การเดินทางไปวัดเชียงโฉม Wat Chiang Chom