วัดสว่างบรรเทิง Wat Sawang Bantherng

พระธาตุเฉลิมพระเกียรติ วัดแม่สาน้อย แม่ริม เชียงใหม่

ที่ตั้งวัดสว่างบรรเทิง

เลขที่ 143 บ้านแม่สาน้อย ถนนโชตนา หมู่ 4 ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ 081-0244558 ,053-297089

ประวัติวัดสว่างบรรเทิง

วัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ อาคารโรงเรียนปริยัติธรรม ปูชนียวัตถุ พระพุทธรูปปูน และพระพุทธรูปทองเหลือง

วัดสว่างบรรเทิงสร้างเมื่อ พ.ศ. 2385 เดิมชื่อ วัดแม่สาน้อย ประชาชนได้นิมนต์ครูบาคำปัน ปญฺญาสาโร เป็นประธานสร้างวัด ต่อมาพระครูอุดม วิฑฒิคุณ เจ้าคณะเภอในสมัยนั้นได้เปลี่ยนชื่อใหม่ โดยเอาฉายาเจ้าอาวาสคือปัญญา แปลว่า สว่าง มาสมาสกัยนามของกำนันคือบรรเทิง  จึงมีชื่อว่า สว่างบรรเทิง จนถึงปัจจุบัน

วัดสว่างบรรเทิง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2493

นามเจ้าอาวาสที่บันทึกไว้ คือ

  • เจ้าอธิการคำปัน ปญฺญาโร
  • พระอธิการบุญทา ปุญฺณาสีโล
  • พระมหาบัวทอง พระจักรี
  • พระอธิการประเวศน์
  • พระอธิการศรีมูล ปิยธมฺโม
  • พระอินทร พระอธิการอิ่นคำ ธมฺมรกฺขิโต
  • พระอธิการทวี ปริปุณฺโณ

การศึกษามีโรงเรียนพระปริยิติธรรม แผนกธรรม เปิดสอน พ.ศ. 2484 แผนกบาลี เปิดสอน พ.ศ. 2533 และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และที่อ่านหนังสือตั้งอยู่ในวัด

เจ้าอาวาสปัจจุบัน  พระครูวิบูลธรรมพิพัฒน์ เจ้าคณะตำบลแม่สา

ภาพบรรยายกาศวัดสว่างบรรเทิง แม่ริม เชียงใหม่
previous arrow
next arrow
PlayPause
Full screenExit full screen
Slider

การเดินทางไปวัดสว่างบรรเทิง แม่ริม เชียงใหม่