วัดป่าเพิ่มพูลสามัคคี WAT PA PHOEMPHUN SAMAKKHI แม่ทะ ลำปาง
พุทธสถาน หลวงพ่อทันใจเพิ่มพูล

ที่ตั้งวัดป่า
เลขที่ ถนนโยธาธิการ บ้านเหล่า-วัดถ้ำพระสบาย หมู่ 6 ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
เวลาเปิดให้บริการ ทุกวัน 8.00 – 17.00 น.

ประวัติความเป็นมาวัดป่าเพิ่มพูล
 แต่ก่อนยังเป็นสำนักสงฆ์ ชื่อสำนักสงฆ์อโศกสามัคคี สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ ณ บริเวณเขตติดต่อระหว่าง บ้านนาต๋ม บ้านทุ่ง และบ้านเหล่า ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง สภาพโดยทั่วไปเป็นป่าไม้เบญจพรรณ เป็นที่ดินสาธารณะของทั้ง 3 หมู่บ้าน ต่อมาญาติโยมได้ถวายที่ดินให้สร้างเป็นสำนักสงฆ์ประจำหมู่บ้าน สาขาวัดถ้ำพระสบาย สำหรับประกอบพิธีทางศาสนา และอบรมศิลธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชนและประชาชนโดยทั่วไป

ต่อมาท่านพระครูสิริดสมคุณ (หลวงพ่อสมยศ) ได้นำคณะศรัทธา ทั้งใกล้และไกล โดยมีนางเพิ่มพูน ว่องวานิช และคุณวรรณา วานิชขจร ซึ่งเป็นเจ้าของห้างขายยาอังกฤษตรางู ได้มาสร้างเสนาสนะต่าง ๆ ถวายและเป็นอุปถัมภ์


ในปี พ.ศ. 2526 ได้เริ่มก่อสร้างพระสถูปเจดีย์ขึ้น แล้วเสร็จในปี พ..ศ. 2530 โดยมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธปาพจนบดี เจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้มอบพระบรมสารีริกธาตุให้ เพื่อนำบรรจุลงในพระสถูปเจดีย์ เป็นจำนวน 2,530 องค์ และ ได้อาราธนาพระสงฆ์ในพื้นที่เขตอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง จำนวน 108 รูป มาประกอบพิธีเจริญชัยมงคลคาถา เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ โดยมีท่านเจ้าคุณพระธรรมรัตนมงคล เจ้าอาวาสวัดเขมาภิรตารามนนทบุรี เป็นประธานสิ่งที่น่าสนใจศึกษาและเรียนรู้

  1. มีพระพุทธรูป พุธโสธร
  2. มีพระสาลีลิกธาตุของพระพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่ในสถูป
  3. มีโบสถ์เก่าแก่ควรศึกษา เป็นพระอุโบสถไม้สัก แกะสลักสวยงามสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2500
  4. ภายในวัดมีต้นไม้ สมุนไพร หลายชนิด
  5. หลวงพ่อทันใจเพิ่มพูล

การเดินทางไปวัดป่าเพิ่มพูลสามัคคี